• Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 2.2 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 2.2 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 2: Phân tích hệ thống trong miền thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình sai phân của hệ thống LTI rời rạc, biểu diễn hệ thống bằng đáp ứng xung.

   19 p ctuet 30/07/2021 178 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 4 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 4 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 4: Biến đổi Laplace và các ứng dụng trong phân tích hệ thống thời gian liên tục" bao gồm các nội dung: Biến đổi Laplace của tín hiệu, hàm truyền của hệ thống LTI thời gian liên tục, biến đổi Laplace một phía, phân tích hệ thống.

   30 p ctuet 30/07/2021 163 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3.3 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3.3 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 3: Biểu diễn fourier của tín hiệu và hệ thống LTI" cung cấp cho người học các kiến thức: Lấy mẫu tần số, biến đổi Fourier rời rạc, định lý lấy mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p ctuet 30/07/2021 164 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3.2 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3.2 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 3: Biểu diễn fourier của tín hiệu và hệ thống LTI" cung cấp cho người học các kiến thức: Tín hiệu dạng sin và hệ thống LTI thời gian rời rạc, biểu diễn Fourier của tín hiệu tuần hoàn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p ctuet 30/07/2021 168 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 1 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 1 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 1: Giới thiệu tín hiệu và hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa tín hiệu, hệ thống tín hiệu, phân loại tín hiệu, mô hình toán học của hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p ctuet 30/07/2021 154 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 2 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 2 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 2: Phân tích hệ thống trong miền thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình vi phân của hệ thống LTI liên tục, biểu diễn hệ thống bằng đáp ứng xung, mô hình biến trạng thái. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p ctuet 30/07/2021 159 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 3: Biểu diễn fourier của tín hiệu và hệ thống LTI" cung cấp cho người học các kiến thức: Tín hiệu dạng sin và hệ thống LTI, biểu diễn chuỗi Fourier của tín hiệu liên tục tuần hoàn, biến đổi Fourier của tín hiệu không tuần hoàn.

   26 p ctuet 30/07/2021 173 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 5 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 5 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 5: Biến đổi Z và các ứng dụng trong phân tích hệ thống thời gian rời rạc" bao gồm các kiến thức: Biến đổi Z của tín hiệu thời gian rời rạc, biến đổi Z ngược, hàm truyền của hệ thống LTI thời gian rời rạc, phân tích hệ thống.

   29 p ctuet 30/07/2021 159 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Nội suy - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng Phương pháp tính: Nội suy - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng "Phương pháp tính: Nội suy" cung cấp cho người học các kiến thức: Đa thức nội suy, đa thức nội suy Lagrange, đa thức nội suy Newton, Spline bậc 3, bài toán xấp xỉ hàm thực nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p ctuet 25/11/2020 169 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Hệ phương trình tuyến tính - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng Phương pháp tính: Hệ phương trình tuyến tính - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng "Phương pháp tính: Hệ phương trình tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp Gauss, phương pháp nhân tử LU, phương pháp Choleski, chuẩn của véctơ, chuẩn của ma trận, những phương pháp lặp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p ctuet 25/11/2020 168 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Phương trình vi phân - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng Phương pháp tính: Phương trình vi phân - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng "Phương pháp tính: Phương trình vi phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Bài toán Cauchy, hệ phương trình vi phân, phương trình vi phân bậc cao, bài toán biên tuyến tính cấp 2. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p ctuet 25/11/2020 225 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Số gần đúng và sai số - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng Phương pháp tính: Số gần đúng và sai số - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng "Phương pháp tính: Số gần đúng và sai số" cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm cơ bản, sự làm tròn số trong bất đẳng thức, chữ số đáng tin, công thức tổng quát của sai số, sai số của tổng đại số,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p ctuet 25/11/2020 165 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=ctuet