• Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 4 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 4 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 4: Con trỏ và số học địa chỉ" cung cấp cho người học các kiến thức: Địa chỉ, phép toán, con trỏ, các phép toán với con trỏ, cấp phát và thu hồi bộ nhớ động, con trỏ và mảng, chuỗi, mảng con trỏ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p ctuet 23/08/2020 16 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 2 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 2 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Các cấu trúc điều khiển" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp, lệnh nhảy vô điều kiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p ctuet 23/08/2020 14 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 1 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 1 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Tổng quan về C/C++" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình và ngôn ngữ lập trình, quy trình viết và thực thi chương trình, cấu trúc của một chương trình C/C++,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p ctuet 23/08/2020 14 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Mảng, chuỗi và hàm" cung cấp cho người học các kiến thức: Mảng, chuỗi, mảng chuỗi, hàm, đệ quy, hàm và mảng dữ liệu, tổ chức chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p ctuet 23/08/2020 12 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 5 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 5 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 5: Kiểu dữ liệu cấu trúc" cung cấp cho người học các kiến thức: Khai báo, khởi tạo; truy nhập các thành phần, hàm với cấu trúc, câu lệnh typedef, hàm sizeof. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p ctuet 23/08/2020 13 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 6 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 6 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 6: Tệp tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Dẫn nhập, khai báo kiểu tệp tin, các thao tác truy xuất tệp tin, các hàm tệp tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p ctuet 23/08/2020 14 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1&2 - ThS. Trần Thị Bích Phượng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1&2 - ThS. Trần Thị Bích Phượng

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Hệ số đếm và các vấn đề liên quan, cấu trúc hệ thống máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   35 p ctuet 27/07/2020 25 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - ThS. Trần Thị Bích Phượng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - ThS. Trần Thị Bích Phượng

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Hệ điều hành Windows, Thay đổi cấu hình Windows, Sử dụng tiếng việt trong windows. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p ctuet 27/07/2020 24 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - ThS. Trần Thị Bích Phượng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - ThS. Trần Thị Bích Phượng

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khởi động Excel, Màn hình làm việc, Thoát khỏi Excel, Khởi tạo một bảng tính, Địa chỉ, miền và công thức, Các thao tác soạn thảo, Các thao tác với tệp, Hệ soạn thảo bảng tính - Microsoft Excel,Định dạng dữ liệu, Các hàm thông dụng, Cơ sở dữ liệu.

   54 p ctuet 27/07/2020 19 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - ThS. Trần Thị Bích Phượng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - ThS. Trần Thị Bích Phượng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 trình bày về "Soạn thảo văn bản với Microsoft Word". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Giới thiệu chung, Các thao tác cơ bản, Định dạng văn bản, Một số thao tác hay dùng, Định dạng cột, Kẻ bảng và định dạng, Vẽ hình và chèn công thức, In ấn.

   55 p ctuet 27/07/2020 22 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - ThS. Trần Thị Bích Phượng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - ThS. Trần Thị Bích Phượng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 giúp người học hiểu về "Internet". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tổng quan về internet, các dịch vụ trên internet, kết nối internet,..Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   33 p ctuet 27/07/2020 25 1

 • Bài giảng Điều khiển nhúng - Chương 1: Thiết kế phần cứng dùng FPGA

  Bài giảng Điều khiển nhúng - Chương 1: Thiết kế phần cứng dùng FPGA

  Bài giảng "Điều khiển nhúng - Chương 1: Thiết kế phần cứng dùng FPGA" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu cấu trúc FPGA, giải mã địa chỉ phần cứng, sử dụng quartus/block diagram. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p ctuet 27/05/2020 51 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số