Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương Mở đầu - TS. Đặng Xuân Trường

Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá chương mở đầu Giới thiệu chung học phần; Giới thiệu về các phương pháp cải tạo nền đất yếu; Giới thiệu về các giải pháp cải tạo đất đá cứng. Mời các bạn cùng tham khảo!