Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Minh

Chương 4 trình bày về quản lý chất lượng ở doanh nghiệp – Áp dụng ISO 9000. Các nội dung chính của chương này gồm: Khái quát chung về quản lý chất lượng ở doanh nghiệp, các nguyên lý cơ bản của hệ thống quản lý chất lượng, quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ở doanh nghiệp và một số tình huống thảo luận. Mời tham khảo.