Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 2 - TS. Ngô Thị Ánh

Trong chương 2 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 thuộc Bài giảng Quản trị chất lượng nhằm nêu ISO 9000 là gì?, các yêu cầu của tiêu chuẩn này, quan điểm quản lý và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 vào thực tế.