Bài giảng Quản trị chất lượng - TS. Ngô Thị Ánh

Mục tiêu bài giảng quản trị chiến lược này nhằm giúp người học thấu hiểu các khái niệm cơ bản về chất lượng và quản lý chất lượng; nắm vững các nguyên tắc quản lý chất lượng; sử dụng được một số kỹ thuật, công cụ quản lý chất lượng; hiểu rõ bản chất của một số hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn. Nội dung trong bài giảng này trình bày các kiến thức sau: Chất lượng, quản lý chất lượng, một số kỹ thuật quản lý chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000. Hy vọng với bài giảng này sẽ hỗ trợ người học nhiều hơn về quản trị chất lượng.