Bài thuyết trình: Quản lý hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng

Với kết cấu nội dung gồm 4 phần, bài thuyết trình "Quản lý hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng" trình bày về lý thuyết về hàng tồn kho, chi phí hàng tồn kho, phân loại và cách tính chi phí hàng tồn kho, đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp trong việc quản lý hàng tồn kho,...