BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢCỤC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆPChuyên đềQUẢN TRỊ

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ
CỤC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Chuyên đề
QUẢN TRỊ HẬU CẦN KINH DOANH
(Tài liệu dành cho đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực
cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa)
Biên soạn: PGS.TS. Lê Công Hoa

HÀ NỘI – 2012

MỤC LỤC
CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ HẬU CẦN KINH DOANH ................................ 2
1.1
Thực chất hoạt động hậu cần kinh doanh ............................................................................ 2
1.2
Nội dung hoạt động hậu cần kinh doanh ............................................................................. 2
1.3
Hậu cần kinh doanh trong một doanh nghiệp ...................................................................... 4
1.4
Vai trò của hậu cần kinh doanh ........................................................................................... 4
1.5
Tiếp cận về quản trị hậu cần kinh doanh

Từ khóa: Chưa có từ khóa.

90 p 1007026 22/09/2020 11 0


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)