Công nghệ sản xuất rượu, bia và NGK

Trên thực tế, chỉ có hai nhóm nguyên liệu đầu được sử dụng trong sản
xuất, nhóm thứ ba do hiệu quả kinh tế kém nên không được sử dụng.
Ở nước ta, gạo là cây lương thực chính, vì vậy không chủ trương dùng
gạo để nấu rượu mà khuyến khích dùng ngô, sắn, khoai… thay thế.