Ebook Phát huy tiềm năng cùng NLP (Tập 1): Phần 2

Ebook Phát huy tiềm năng cùng NLP (Tập 1): Phần 2 gồm có những nội dung: trạng thái cơ thể, đặt câu hỏi, định nghĩa mục tiêu, ước mơ hay mục tiêu, mục tiêu rõ ràng, mục tiêu dưới dạng khẳng định, mục tiêu phải nằm trong tầm kiểm soát của bạn, mục tiêu cụ thể, bằng chứng cho thất bạn đã đạt được mục tiêu, mục tiêu sinh thái, phương pháp giả sử, thực hiện kế hoạch: nguồn lực, thực hiện kế hoạch: chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo.