Ebook Tích phân ngẫu nhiên và phương trình vi phân ngẫu nhiên: Phần 1

Cuốn sách này nhằm giới thiệu ngắn gọn lý thuyết tích phân ngẫu nhiên và lý thuyết phương trình vi phân ngẫu nhiên cùng những ứng dụng trực tiếp vào lý thuyết lọc, lý thuyết khuếch tán và các mô hình điều khiển ngẫu nhiên. Phần 1 cuốn sách gồm nội dung 5 chương đầu. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.