Nghiên cứu ảnh hưởng của bê tông khí chưng áp đến tính chất cơ học của tấm Panel

Nghiên cứu sử dụng tỷ lệ xi măng – vôi khác nhau và khối lượng thể tích cho thấy cường độ của bê tông khí chưng áp thay đổi theo tỷ lệ chất kết dính xi măng – vôi thay đổi từ 0.5 đến 2. Cường độ có xu hướng tăng dần khi càng tăng hàm lượng xi măng trong thành phần cấp phối. Tính chất cơ học của bê tông khí chưng áp phụ thuộc vào tỷ lệ xi măng – vôi và khối lượng thiết kế.