Nghiên cứu sự phân bổ tải trọng trong quá trình làm việc của móng bè cọc

Móng bè cọc ngày càng được áp dụng rộng rãi, đặc biệt là cho các tòa nhà cao tầng. Trong móng bè cọc, cọc không được thiết kế để chịu toàn bộ tải trọng mà chỉ để giảm độ lún đến một mức độ cho phép. Phương pháp này có thể được sử dụng kết hợp với phương pháp phần tử hữu hạn để thiết kế móng bè cọc.