Phân tích ảnh hưởng của mức độ ăn mòn cốt thép trong bê tông đến ứng xử của dầm bê tông cốt thép

Nghiên cứu này tiến hành đánh giá ảnh hưởng của mức độ ăn mòn cốt thép đến sức kháng của kết cấu dầm BTCT. Các mẫu dầm được tạo ứng suất và ngâm trong môi trường nước biển. Kết quả nghiên cứu sẽ làm rõ ảnh hưởng của việc cốt thép bị ăn mòn đến khả năng kháng uốn của dầm BTCT, đến ứng xử của kết cấu dầm BTCT có xét đồng thời ảnh hưởng của tải trọng và điều kiện môi trường.