Phát triển thuật toán lai ghép kiến sư tử (ALO) để tối ưu chi phí logistics cho cấu kiện bê tông đúc sẵn

Nghiên cứu này dựa trên phương pháp chi phí dựa trên các hoạt động (Activity-based costing-ABC) để lập ra mô hình tính chi phí logistics cho cấu kiện bê tông đúc sẵn một cách toàn diện hơn. Nghiên cứu phát triển thuật toán lai ghép mới giữa kiến sư tử (ALO) và phương pháp học đối diện (Opposition-based learning), phương pháp đột biến và trao đổi chéo (Mutation and crossover strategy) để tối ứu hóa chi phí dựa trên ABC.