Ứng dụng mạng nơron nhân tạo để dự báo tốc độ ăn mòn thép CT3 trong khí quyển

Bài viết trình bày cách thức xây dựng mạng nơron nhân tạo để dự báo tốc độ ăn mòn khí quyển thép CT3 trong điều kiện khí hậu nhiệt đới Việt Nam. Mạng được xây dựng dựa trên tập số liệu thu thập được tại 26 điểm thí nghiệm trên cả nước.