Ảnh hưởng của thời gian thủy nhiệt đến đặc trưng quang học của hạt cacbon nano

Bài viết Ảnh hưởng của thời gian thủy nhiệt đến đặc trưng quang học của hạt cacbon nano nghiên cứu sự ảnh hưởng của thời gian thủy nhiệt đến đặc trưng quang học của CNPs được chế tạo từ hạt đậu nành bằng phương pháp thủy nhiệt. Cấu trúc, hình thái và tính chất quang của CNPs được nghiên cứu thông qua các phép đo nhiễu xạ tia X, chụp ảnh kính hiển vi điện tử truyền qua, và quang phổ huỳnh quang.