Đồ án: Phân tích và đánh giá dự án xây dựng công trình đô thị

Đất nước ta trong giai đoạn hiện nay đã ra nhập WTO, điều đó mang lại nhiều thuận lợi cũng như những thách thức.
Để phát triển kinh tế xã hội cần có những giải pháp thích hợp. Do đó việc xây dựng cơ sở hạ tầng là rất cần thiết, nó là cơ
sở để các ngành kinh tế phát triển, để thu hút đầu tư nước ngoài. Điều đó cho thấy đầu tư xây dựng có vai trò rất quan
trọng trong nền kinh tế quốc dân....