Ebook Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí (Tập 2): Phần 1

Ebook "Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí (Tập 2)" Phần 1 trình bày các nội dung về phần đề thi: Sự quay; Sự lăn - mômen quay và mômen xung lượng; Cân bằng và đàn hồi; Dao động; Sự hấp dẫn; Sự hấp dẫn; Chất lưu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.