Ebook Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí (Tập 2): Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí (Tập 2)" tiếp tục trình bày các nội dung về phần lời giải: Nhiệt và định luật thứ nhất của nhiệt động lực học; Thuyết động học chất khí; Entropi và định luật thứ hai của nhiệt động lực học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.