Ebook Hệ mờ & nơron trong kỹ thuật điều khiển: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Hệ mờ & nơron trong kỹ thuật điều khiển" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mạng Perceptrons; Mạng tuyến tính; Hệ mờ-nơron; Thông tin thêm về ANFIS và bộ soạn thảo ANFIS EDITOR GUI. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.