Giáo trình Kỹ thuật lạnh và lạnh đông thực phẩm - Trường Đại học Nông nghiệp 1

Tài liệu trình bày về những khái niệm cơ bản; Các quá trình và thiết bị của hệ thống lạnh; Tính toán và lựa chọn thiết bị cho hệ thống lạnh; Thiết kế kho lạnh thực phẩm; Kỹ thuật lạnh và lạnh đông thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.