Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất enzyme L-sparaginase từ nấm Aspergillus terreus SF 981 bằng phương pháp lên men bán rắn

Bài viết Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất enzyme l asparaginase từ nấm Aspergillus terreus SF 981 bằng phương pháp lên men bán rắn được thực hiện nhằm xác định các yếu tố thích hợp cho quá trình sản xuất enzyme L-asparaginase và làm nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm có hoạt tính sinh học hỗ trợ và điều trị bệnh.