Kỹ thuật lạnh thực phẩm

Những khái niệm cơ bản về kỹ thuật lạnh thực phẩm. Cơ sở lý thuyết các quá trình và thiết bị của hệ thống lạnh trong thực phẩm. Tính toán và chọn thiết bị cho hệ thống lạnh. Cơ sở lý thuyết về hệ thống lạnh và lạnh đông thực phẩm. Công nghệ, kỹ thuật chế biến lạnh và lạnh đông thực phẩm nhiệt đới. Ứng dụng kỹ thuật lạnh trong các ngành công nghiệp khác và trong đời sống. Kỹ thuật lạnh trong nông nghiệp. Kỹ thuật lạnh trong y tế. Kỹ thuật lạnh trong điều hòa không khí và trong đời sống