Luận văn:Xây dựng quy trình quản lý dự án xây dựng tại công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam

Sơ đồ hệ thống kiểm tra và giám sát an toàn lao động, vệ sinh môi trường và PCCN: ° . .6B 2. Xây dựng nội quy và quy trình an toàn lao đ ộng, vệ sinh môi trường &PCCN: .r ềề 69 3. Xây dựng quy trỉnh ATLĐ, VSMT & PCCN trên công trường: .71 3. ỉ Quy trình ATLĐ trong xây dựng cơ bản 71 3.1. ỉ Công tác chuẩn bị trước khi thi công công trình 71 3.1,2 Tố chức mặt bằng trên công trường 72 5. ỉ.3 Công tác đào đất .73 3.1.4 Công tác...