Nghiên cứu sử dụng bọt nhẹ và EPS phế thải của các công trình xây dựng làm vật liệu nhẹ

Nghiên cứu sử dụng EPS làm cốt liệu nhẹ kết hợp với vữa và bọt kỹ thuật nhằm chế tạo vật liệu nhẹ. Kết quả thực nghiệm cho thấy sử dụng tro bay với hàm lượng 10 đến 50% kết hợp với phụ gia siêu dẻo làm tăng khả năng làm việc của vữa.