Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano Fe2O3-TiO2

Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano Fe2O3-TiO2 bằng phương pháp sol-gel và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng như: tỉ lệ mol Fe:Ti (mol/mol); nhiệt độ nung gel vật liệu đến quá trình hình thành pha của vật liệu nano Fe2O3- TiO2, nhằm tổng hợp được vật liệu nano Fe2O3-TiO2 có kích thước hạt nano, dạng cầu, đồng đều để có khả năng hấp phụ tốt các ion kim loại nặng cũng như ion đất hiếm.