Tổng hợp vật liệu có cấu trúc xốp 3D α-Fe2O3 trên cơ sở khung hữu cơ kim loại

Bài viết Tổng hợp vật liệu có cấu trúc xốp 3D α-Fe2O3 trên cơ sở khung hữu cơ kim loại trình bày cách thức tổng hợp vật liệu có cấu trúc xốp 3D α-Fe2O3 bằng cách nung phân hủy nhiệt khung hữu cơ kim loại Prussian blue được cấu tạo từ phối tử là nhóm –CN và các ion kim loại FeII và FeIII. Vật liệu 3D αFe2O3 tổng hợp thành công vẫn duy trì hình thái lập phương của khung hữu cơ kim loại Prussian blue.