• Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 1 - GV. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 1 - GV. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 1 Tổng quan cung cấp cho người học những kiến thức như: Các định nghĩa; Trách nhiệm của các bên tham gia; Mục đích của công tác quản lý dự án; Khái niệm về tổ chức và quản lý; Các chức năng của công tác quản lý dự án; Vai trò của chủ nhiệm dự án; Các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý dự...

   74 p ctuet 23/09/2023 0 0

 • Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 5 - GV. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 5 - GV. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 5 Ước tính tổng mức đầu tư cung cấp cho người học những kiến thức như: Ước lượng ngân sách dự án; Các phương pháp ước lượng; Hiệu chỉnh ước lượng; Chỉ số giá xây dựng.

   47 p ctuet 23/09/2023 0 0

 • Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 4 - GV. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 4 - GV. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 4 Xác định chi phí dự án cung cấp cho người học những kiến thức như: Giá trị theo thời gian của tiền tệ; Phân tích lựa chọn dự án; Ngân sách của dự án; Mức độ chính xác của dự toán; Các loại dự toán; Bảng giá của chủ thầu và hợp đồng thi công xây lắp.

   70 p ctuet 23/09/2023 0 0

 • Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 7 - GV. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 7 - GV. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 7 Theo dõi và kiểm soát dự án cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan hệ thống theo dõi và kiểm soát dự án; Phương pháp giá trị đạt được (EVM); Kiểm soát dự án bằng đường cong S; Dự báo tình trạng dự án.

   73 p ctuet 23/09/2023 0 0

 • Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 8 - GV. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 8 - GV. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 8 Giai đoạn thi công cung cấp cho người học những kiến thức như: Các điều kiện trong giai đoạn thi công; Khái niệm về hợp đồng; Các loại hợp đồng xây dựng; Công tác đấu thầu; Các chủ đề khác; Quản lý rủi ro.

   60 p ctuet 23/09/2023 0 0

 • Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 6 - GV. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 6 - GV. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 6 Tiến độ của dự án cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự cần thiết của lập tiến độ; Những nguyên tắc và trách nhiệm; Sự phân cấp và phương pháp lập tiến độ; Các phương pháp lập tiến độ; Hệ thống mã hóa công việc.

   83 p ctuet 23/09/2023 0 0

 • Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 2 - GV. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 2 - GV. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 2 Hình thành dự án cung cấp cho người học những kiến thức như: Các phương thức quản lý dự án đầu tư xây dựng; Các hình thức quản lý dự án; Các giai đoạn của một dự án xây dựng; Vai trò của các bên; Các công việc của chủ đầu tư.

   47 p ctuet 23/09/2023 0 0

 • Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 3 - GV. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 3 - GV. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 3 Hoạch định dự án cung cấp cho người học những kiến thức như: Xét duyệt ban đầu của chủ nhiệm dự án; Hình thành đội ngũ thực hiện dự án; Cuộc họp mở đầu dự án; Lập kế hoạch thực hiện dự án; Cơ cấu phân chia công việc.

   41 p ctuet 23/09/2023 0 0

 • Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 9 - GV. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 9 - GV. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 9 Hoàn thành dự án cung cấp cho người học những kiến thức như: Đánh giá thi công dự án; Hệ thống kiểm tra chất lượng và vận hành thử; Nghiệm thu; Bảo hành và giải chấp; Tổ chức cuộc hợp tổng kết dự án.

   10 p ctuet 23/09/2023 0 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 2 - ThS. Lê Hải Quân

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 2 - ThS. Lê Hải Quân

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 2 Lựa chọn nhà thầu trong xây dựng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về lựa chọn nhà thầu; Hình thức lựa chọn NT, Phương thức đấu thầu; Nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu; Tổ chức đấu thầu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p ctuet 23/08/2023 7 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 5 - ThS. Lê Hải Quân

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 5 - ThS. Lê Hải Quân

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 5 Quản lý chất lượng dự án xây dựng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về Chất lượng công trình xây dựng; Quản lý chất lượng trong các giai đoạn dự án xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p ctuet 23/08/2023 11 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 4 - ThS. Lê Hải Quân

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 4 - ThS. Lê Hải Quân

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 4 Quản lý tiến độ dự án xây dựng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về tiến độ; Xác định công việc và sắp xếp trình tự thực hiện công việc; Tính toán thời gian, nguồn lực dự án; Thiết lập và tính toán sơ đồ mạng; Quản lý tiến độ dự án xây dựng. Mời các bạn...

   53 p ctuet 23/08/2023 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=ctuet