CHẤT PHỤ GIA THỰC PHẨM VÀ TÍNH CHẤT VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Những vấn đề chung của chất phụ gia thực phẩm
1. Việc cho thêm một chất lạ vào thực phẩm chỉ được phép khi nào chất đó không gây độc hại sau khi đã dùng lâu ngày ít nhất là 2 loài vật qua 2 thế hệ bằng cách cho ăn với liều lượng cao hơn nhiều so với liều lượng thường dùng. 2. Không một chất nào được coi là không nguy hiểm đối với con người, nếu nó được phát hiện là chât gây ung thư ở một số ́ loài vật nào đó, nhất là chuột rất nhạy cảm với chất gây ung thư.