Công nghệ sau thu hoạch bảo quản và chế biến nông sản

Quá trình sản xuất ra lương thực, thực phẩm gồm 2 giai đoạn: • trước thu hoạch • sau thu hoạch (STH) Giai đoạn cận thu hoạch nằm trong các hoạt động trước thu hoạch nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm STH
Quyết định năng suất và chất lượng nông sản
Là giai đoạn cây trồng, vật nuôi có sự biến đổi sâu sắc về chất và lượng. Nông sản sẽ đạt hiệu quả cao nếu giai đoạn này được quan tâm và xử lý tốt
Gồm: thu hoạch, sơ chế (tách hạt, làm sạch, làm khô, phân loại...), vận chuyển, bảo quản, chế biến và tiếp thị. •