Ebook Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại (Quyển 2: Hệ xung số): Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại (Quyển 2: Hệ xung số)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tổng hợp hệ xung, tổng hợp hệ xung trong miền trạng thái, công thức Ackermann, dụng Matlab để mô hình hóa hệ điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)