Tận dụng và xử lý phế liệu của nhà máy bia, rượu

Ngành chế biến bia, rượu là ngành sản xuất phát triển rất mạnh, đóng góp rất lớn vào GDP của nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên các phụ phẩm thải ra trong quá trình sản xuất vừa làm ô nhiễm môi trường, vừa lãng phí. Các nhà khoa học nghiên cứu, sử dụng những giải pháp kỹ thuật xử lý để hạn chế ô nhiễm và tạo ra những sản phẩm dùng cho nhiều mục đích khác nhau. Bài viết giúp chúng ta có những hiểu biết cơ bản về vấn đề này.