• Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 7 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 7 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 7 Vật liệu hút ẩm và dầu bôi trơn cung cấp cho người học những kiến thức như: Vật liệu hút ẩm; Dầu bôi trơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p ctuet 26/06/2022 22 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 2 - Phạm Đỗ Chung

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 2 - Phạm Đỗ Chung

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 2 Động học chất điểm, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; Chuyển động thẳng, sự rơi; Các dạng đồ thị của chuyển động thẳng; Các phép biến đổi vector; Chuyển động trong không gian hai và ba chiều. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p ctuet 26/06/2022 23 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 3.2 - Phạm Đỗ Chung

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 3.2 - Phạm Đỗ Chung

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 3.2 Động lực học chất điểm, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chuyển động tròn; Định luật vạn vật hấp dẫn; Các định luật Kepler. Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p ctuet 26/06/2022 19 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 4 - Phạm Đỗ Chung

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 4 - Phạm Đỗ Chung

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 4 Các định luật bảo toàn Công, công suất; Động năng, thế năng, cơ năng; Định luật bảo toàn cơ năng; Định luật bảo toàn năng lượng; Động lượng, định luật bảo toàn động lượng; Va chạm đàn hồi, va chạm mềm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p ctuet 26/06/2022 21 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 5 - Phạm Đỗ Chung

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 5 - Phạm Đỗ Chung

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 5 Động học vật rắn, cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương trình động học với gia tốc góc không đổi; Mô-men quán tính, mô-men quay; Mô-men động lượng, động năng quay; Định luật bảo toàn mô-men động lượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p ctuet 26/06/2022 19 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 1 - Phạm Đỗ Chung

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 1 - Phạm Đỗ Chung

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 1 Đo lường và sai số, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ đo lường SI; Đo đạc và sai số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p ctuet 26/06/2022 21 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 3.1 - Phạm Đỗ Chung

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 3.1 - Phạm Đỗ Chung

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 3.1 Động lực học chất điểm, cung cấp cho người học những kiến thức như: 3 định luật Newton; Một số lực đặc biệt; Phân tích lực và phương pháp giải các bài toán tĩnh học và động lực học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p ctuet 26/06/2022 18 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 6 - Phạm Đỗ Chung

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 6 - Phạm Đỗ Chung

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 6 Chất lưu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; Nguyên lí Pascal; Nguyên lí Archimede; Phương trình Bernoulli. Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p ctuet 26/06/2022 17 0

 • Cộng hưởng từ - phonon trong siêu mạng bán dẫn

  Cộng hưởng từ - phonon trong siêu mạng bán dẫn

  Bài viết Cộng hưởng từ - phonon trong siêu mạng bán dẫn nghiên cứu hiệu ứng cộng hưởng từ - phonon trong siêu mạng bán dẫn thành phần, làm rõ các hiệu ứng dò tìm cộng hưởng từ - phonon bằng quang học.

   8 p ctuet 26/06/2022 20 0

 • Tái sử dụng nguồn phế phẩm nông nghiệp thành chất độn cơ học cho vật liệu nền epoxy

  Tái sử dụng nguồn phế phẩm nông nghiệp thành chất độn cơ học cho vật liệu nền epoxy

  Bài viết Tái sử dụng nguồn phế phẩm nông nghiệp thành chất độn cơ học cho vật liệu nền epoxy nghiên cứu quá trình thu hồi, xử lý vỏ trấu ban đầu để tái sử dụng nó làm chất độn cho vật liệu compozit nền epoxy. Kết quả nghiên cứu cho thấy với hàm lượng 30pkl, vỏ trấu sau xử lý cho độ bền cơ học của vật liệu compozit là tốt nhất so với...

   11 p ctuet 26/06/2022 18 0

 • Nghiên cứu lựa chọn xúc tác cho quá trình chuyển hóa chọn lọc khí cacbon đioxit (CO2) thành metan bằng hiđro ở áp suất thường

  Nghiên cứu lựa chọn xúc tác cho quá trình chuyển hóa chọn lọc khí cacbon đioxit (CO2) thành metan bằng hiđro ở áp suất thường

  Đề tài "Nghiên cứu lựa chọn xúc tác cho quá trình chuyển hóa chọn lọc khí cacbon đioxit (CO2) thành CH4 bằng hydro ở áp suất thường" đã khảo sát xúc tác của bốn kim loại chuyển tiếp Cu, Fe, Co và Ni trên các chất mang khác nhau là thanh hoạt tính, MgO, ZrO2, Al2O3.

   12 p ctuet 26/06/2022 20 0

 • Ảnh hưởng của nồng độ bù kim loại kiềm đến cấu trúc và tính chất áp điện của gốm KNLNS-BNKZ

  Ảnh hưởng của nồng độ bù kim loại kiềm đến cấu trúc và tính chất áp điện của gốm KNLNS-BNKZ

  Bài viết Ảnh hưởng của nồng độ bù kim loại kiềm đến cấu trúc và tính chất áp điện của gốm KNLNS-BNKZ trình bày một số kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của việc bù kim loại kiềm đến cấu trúc và tính chất áp điện của hệ gốm 0,96(K0,48Na0,48Li0,04)1 + x(Nb0,95Sb0,05)O3-0,04Bi0,5(Na0,82K0,18)0,5ZrO3 với mục đích xác định lượng kiềm bù tối ưu để...

   10 p ctuet 26/06/2022 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số